Quà tặng

Biển chức danh mạ vàng

Biển chức danh mạ vàng

Trong mỗi công ty hoặc cơ quan thường tồn tại nhiều phòng ban, nhiều bộ phận, nhiều vị trí, chức danh khác nhau. Biển chức danh, ban thường được sử dụng để phân biệt sự khác biệt đó.  Biển chức…